Мобилното 3D картиране е сред най-производителните технологии за моделиране и визуализиране на участъци от повърхността на Земята – с доминиращи природни дадености или с висока степен на урбанизация. Дигитални по своята същост, те се осъществяват чрез събиране на данни във вид на облаци от дискретни точки, георефрирани с висока точност, които осигуряват необходимата резолюция на геопространствените продукти.

Лидари и скенери

Наред с дигиталните близкообхватни фотограметрични технологии, лазерното сканиране е основен метод за събиране на данни в мобилното картиране. За тази цел са необходими лидари инсталирани върху подвижни платформи, които – разлика от статичните системи, са интегрирани с ГНСС и инерциални модули за прецизно позициониране с висока честота.

За оцветяване на генерираните облаци от точки се прилагат дигитални камери с висока резолюция, конструктивно интегрирани или не с лазерните скенери.

В зависимост от предназначението им, лидарите са пригодени за инсталиране на следните видове платформи:

 • Сухопътни возила –шосейни, релсови;
 • Пилотирани или безпилотни летателни средства;
 • Плавателни съдове със или без екипаж;
 • Ръчни, или носени на гърди/гръб, за придвижване пеш;
 • Мултиплатформени, подходящи за два или повече от изброените видове.

Камери

CHCNAV C5

Предназначени за осигуряване на висококачествени изображения за фотограметрични приложения и като допълнение на резултатите от лазерното сканиране за оцветяване на облаци от точки, камерите са рзлични видове – според платформите, за които са предназначени, оптическите характеристики и електрониката им.

За летящи платформи за предназначени камерите CHCNAV C5 – за хоризонтални снимки и CHCNAV C30 – за наклонени снимки.

Камерите Ladybug са с ъглов обхват 360° и са предназначени за сухопътнии и плаващи платформи.

Дронове

Сред различните видове платформи за мобилно картиране особено място заемат безпилотните летателни апарати. С гъвкави възможности за конфигуриране на сензорите, планиране и осъществяване на мисии, дроновете са оборудвани със съвременни средства за комуникация и сигурност.

Различават се преди всичко по следните по-важни показатели:

 • Конструкция – с фиксирано крило или хеликоптерен тип;
 • Товароподемност, от която се определя видът и броят на сензорите;
 • Продължителност на полета.

От дроновете с фиксирано крило особен интерес представяват онези, които позволяват вертикално излитане и кацане.


Мнението на специалистите

Предимства на сканирането от въздуха

Сканирането от въздуха, с помощта на безпилотен летателен апарат (дрон), има следните предимства пред сканирането от наземна мобилна платформа:

 • Отпадат теренните ограничения, които затрудняват преминаването на автомобил;
 • Облитането на територията е по-бързо от пропътуването й;
 • Пряка видимост към пътните настилки и покривите на сградите;
 • Отпадат ограниченията заради видимостта към проучвания обект от шосета и пътища;
 • Последващата обработка на данните от въздуха е по-ефективна от тази на наземните данни.

Сканирането от въздуха има предимства в следните случаи:

 • Моделиране на релефа в условията на гъста растителност;
 • 3D моделиране на електропроводи;
 • 3D моделиране на сложни структури;
 • Картиране и изчисляване на обеми в открити рудници и кариери.

Сканиране vs Фотограметрия

Лазерното сканиране има следните предимства пред близкообхватната фотограметрия:

 • Осветеността на терена е без значение – лазерното сканиране е възможно и на тъмно;
 • Непрозрачността на атмосферата и значилната растителност може да доведат до незадоволителни резултати от фотограметричната обработка на изображения;
 • Благодарение на по-високото качество на данните е възможно да се разпознават и декодират електропроводи и други линейни обекти с минимална ширина;
 • Изискванията към количеството и гъстотата на контролните точки на земята в лазерното сканиране са по-ниски;
 • Фотограметричните данни изискват по-продължителна обработка.