Ротационни лазери

Ротационните лазерни излъчватели служат за материализиране на хоризонтални или наклонени равнини, спрямо които се регулира височината на терена или строителната основа до постигане на проектните коти във всяка точка. Предлаганите модели се различават по следните характеристики:

  • Предназначение – за работа на открито или в помещения;
  • Обхват – радиус на действие със или без лазерен приемник;
  • Възможности за задаване на наклони – по една или две оси, водоравно или отвесно;
  • Допълнителни функционалности – регулиране на скоростта на ротация и ъгловия обхват, възможности за дистанционно управление и пр.

Прилагат се в 2D системите за управление на строителни машини, за задаване на равнища, подпомагане и контрол на строителните работи – настилки, облицовки и много други.

Линейни и точкови лазери

Служат за трасиране на хоризонтални и вертикални линии, както и на точки, раположени в хоризонталната равнина на прибора – напред, наляво и надясно, или по вертикала – надолу и нагоре.

Намират приложение в строителните работи в закрити помещения.

Тръбни лазери

С помощта на тръбни лазери се задава и контролира с висока точност наклонът на тръбопроводи с различно предназначение. Основната им част е излъчвател на лазерни лъчи със строго определен наклон, който се разполага в единия край на тръбата. Нейният наклон се контролира чрез проекциите на тези лъчи върху напречна екранираща повърхност, разположена на срещуположния й край.

Лазерни и дигитални ролетки

Това са съвременни прибори за измерване на къси разстояния с помощта на лазерен лъч и/или мерна лента. Повечето от тях позволяват запаметяването на получените резултати, а също някои елементарни изчисления.